MAS 2014+

V rámci přípravy na programové období 2014-2020 zveřejňujeme návrh Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov pro období 2014-2012 (SCLLD). 

Základem návrhu strategie je analýza území a jeho potřeb a strategický rámec (vize, globální cíl, strategické a specifické a operační cíle - čili opatření).

V zásadě každé navržené opatření reaguje -prostřednictvím dvouúrovňové SWOT analýzy a dalších vstupů formulujících potřeby území - na stav popsaný v analytické části.

Pokud navrhnete doplnit nebo změnit některé opatření, doprovoďte to pokud možno popisem situace v území MAS (stav s ukazateli určité hodnoty, mapa a pod.), na kterou opatření reaguje, plus určením, kdo všechno v území daný problém pociťuje.

Po vypořádání připomínek vznikne nový návrh SCLLD. Vypořádání bude opět zveřejněno, ale pokud si nepřejete, aby Vaše jméno bylo zveřejněno, napište to k připomínce, budeme to respektovat a připomínku anonymizujeme.

LHŮTA NA PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK JE DO PONDĚLÍ 22. ZÁŘÍ 2014 (VČETNĚ).

Tento návrh také projednávají zastupitelstva obcí z území MAS zasedající v září popř. začátkem října.  Zveřejňujeme proto i podklad určený pro zastupitele, který stručně shrnuje vývoj dosavadních prací a popisuje některé souvislosti, obsahuje návrh usnesení zastupitelstva (na vzetí na vědomí) a obsahuje také dvoustupňovou SWOT analýzu a strategický rámec SCLLD, tedy vizi (cílový stav), globální, strategické a specifické cíle a návrh opatření.


Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov pro obdboí 2014-2020

Formulář pro připomínky ve formátu word (.docx)