Programový rámec IROP

Programový rámec IROP

Interní postupy IROP


Opatření I.1 – Podpora hasičů

Cílem opatření je zajištění vybavení IZS a opravy (rekonstrukce) stanic IZS v území ORP, které je uvedeno v příloze č. 5 Programového dokumentu IROP. Území MAS zahrnuje území následujících ORP s odpovídajícími riziky:

Mladá Boleslav – sucho, havárie nebezpečných látek

Mělník – sucho

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – sucho, havárie nebezpečných látek

Podporované projekty:

  1. Zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům 
  2. Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům

Opatření I.2 – Podpora vzdělávání

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – dětských skupin a mateřských škol.

Podpora infrastruktury a vybavení pro vzdělávání v základních školách, včetně „zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu“.

Podpora infrastruktury a vybavení škol vzdělávání na středních školách, včetně „zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu“.

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Infrastruktura na podporu inkluzivního vzdělávání pro zařízení předškolního vzdělávání, základního vzdělávání a středního odborného vzdělávání.

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách např. zelené zdi a střechy“. V případě předškolního vzdělávání se může jednat o úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).

Výstavba nových vzdělávacích zařízení nebude podporována, vyjma předškolních vzdělávacích zařízení, u kterých musí vždy dojít k navýšení stávajících kapacit.


Opatření I.3 – Sociální infrastruktura

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb.

Projekty budou zaměřeny na rozvoj podmínek pro vznik a rozvoj sociálních služeb poskytovaných v území místní působnosti v oblasti Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb – nízkoprahové zařízení umožňující dále fakultativně:

  • poskytování terénní služby – tj. pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci, vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního poradenství),
  • poskytování ambulantní sociální služby – tj. prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukci a vybavení stávajících prostor pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních).

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Projekty mohou být zaměřeny na rekonstrukci komunitních center, stavební úpravy a změny vnitřních dispozic, vybudování zázemí pro poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., nebo poskytování sociálního poradenství a na vybavení komunitních center.


Opatření I.4 – Podpora sociálního bydlení

Pořízení, výstavba či rekonstrukce bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich přizpůsobení pro potřeby sociálního bydlení, včetně pořízení základního vybavení


Opatření I.5 – Sociální podnikání

Projekty budou zaměřeny na rozvoj podmínek pro vznik a rozvoj sociálního podnikání prostřednictvím investic do výstavby, rekonstrukce a vybavení sociálního podniku (nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání) v území MAS v oblastech:

  • podpora vzniku nových sociálních podniků
  • pořízení potřebného vybavení pro sociální podnik
  • podpora aktivit osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání.

Nebude podporováno financování provozních nákladů nově vzniklých nebo stávajících sociálních podniků. Vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány prostřednictvím programového rámce OP Zaměstnanost.


Opatření I.6 – Bezpečná doprava

Budování dopravních bezpečnostních opatření na komunikacích (podmínkou realizace projektů je komplexnost navrhovaných opatření, která povedou k vyřešení dopravně nebezpečné situace a současně budou řešena jako bezbariérová.)

  • bezpečnostní opatření realizovaná na silnici nebo místní komunikaci s nebezpečným úsekem vč. úprav křižovatek, 
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silníc I., II. a III. třídy a místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, budování bezbariérových zastávek veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů, lávek
  • bezpečné napojení místních komunikací a chodníků na cyklostezky/cyklotrasy/pěší stezky, jízdní pruhy pro cyklisty umístěné podél pásu pro chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, přejezdy pro cyklisty

Přizpůsobování komunikací osobám s omezenou pohyblivostí či orientací (budování bezbariérových přístupů, zvuková signalizace apod.). 

Výstavba a modernizace cyklotras pro dopravu osob do zaměstnání, za službami 

Vybudování doprovodné infrastruktury v podobě např. přejezdů pro cyklisty, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky.