Programový rámec OPZ

Opatření programového rámce OPZ

Opatření III.1 – Prevence sociálního vyloučení

Cílem opatření je prostřednictvím podpory umožnit rozšiřování a zkvalitňování stávajících sociálních a návazných služeb převážně s ohledem na jejich dostupnost, neboť rozložení současných sociálních služeb v území je nerovnoměrné, a ne vždy odpovídá potřebám obyvatel regionu. Cílem je také podpora služeb v oblasti prevence zaměřená na osoby v nepříznivé životní situaci. 

V území místní akční skupiny existují 2 sociálně vyloučené lokality, ve kterých je nedostatek sociálních služeb. Dále v území je ubytovna „sociálně slabých“.

Aktivity opatření:

 • Individuální poradenství 
 • Terénní programy 
 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
 • Odborné sociální poradenství 
 • Sociální rehabilitace 

Opatření III.2 – Podpora rodiny

Cílem opatření je vytvářet podmínky pro sladění pracovních povinností rodičů a potřeb při péči o děti, zlepšovat péči o děti předškolního a školního věku.

Aktivity opatření:

 • Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin (pro děti mladšího školního věku, doprava dětí do školy a jiných aktivit) 
 • Vznik, transformace a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (transformací je myšlen příspěvek na úpravy zařízení, aby vyhovovalo podmínkám zákona č. 247/2014 Sb.) 
 • Vzdělávání pečujících osob 
 • Příprava a realizace dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. vykonání zkoušky (vztahují k aktivitě vzdělávání pečujících osob, nelze poskytovat vzdělávání pečujícím osobám bez návaznosti na jejich pracovní uplatnění v podporovaných zařízeních, která doplní chybějící kapacitu stávajících zařízení) 
 • Podpora pracovního uplatnění 
 • Rekvalifikace (zejména akreditované) 
 • Společná doprava dětí 
 • Doprovody dětí 

 


Opatření III.3 – Podpora sociálního podnikání

Cílem opatření je rozšířit sociální podnikání v regionech MAS a tím zvýšit zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce. 

Aktivity opatření:

 • V případě sociálního podniku 
  • Osoby sociálně vyloučené 
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
  • Osoby dlouhodobě nezaměstnané 
  • Osoby opakovaně nezaměstnané 
  • Osoby se zdravotním postižením 
  • Osoby v nebo po výkonu trestu 
  • Osoby opouštějící institucionální zařízení 
  • Azylanti 
 • V případě integračního sociálního podniku 
  • Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR 
 • V případě enviromentálního sociálního podniku 
  • Neaktivní osoby 
  • Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců 
  • Osoby se zdravotním postižením 
  • Osoby pečující o malé děti 
  • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let 
  • Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě 
  • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené 
  • Osoby pečující o jiné závislé osoby 
  • Azylanti do 12 měsíců od získání azylu 
  • Osoby v nebo po výkonu trestu 
  • Osoby opouštějící institucionální zařízení 

Opatření III.4 – Vzdělávání pro zaměstnání

Cílem opatření je podporovat nástroje pro rozvoj pracovních příležitostí a podnikání.

Aktivity opatření:

 • Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce 
 • Rekvalifikace a další profesní vzdělávání 
 • Zprostředkování zaměstnání 
 • Podpora vytváření nových pracovních míst 
 • Podpora umístění na uvolněná pracovní místa 
 • Podpora flexibilních forem zaměstnání 
 • Prostupné zaměstnávání 
 • Podpora zahájení podnikatelské činnosti (pouze formou vzdělávání a poradenství) 
 • Doprovodná opatření 
 • Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 
 • Tvorba pracovních míst a podpora tvorby nových pracovních míst 
 • Uplatnění cílových skupin na otevřeném trhu práce 
 • Zprostředkování zaměstnání 
 • Pracovně právní poradenství 
 • Zjišťování potřeb zaměstnavatelů 
 • Poradenství pro získání zaměstnání 
 • Doplňkově podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce