Programový rámec OPŽP

Programový rámec OPŽP

Obsahové náplně jednotlivých opatření

Opatření IV.1 - Realizace ÚSES

Cíl opatření:

Realizace projektů založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí a zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Podporované aktivity:

 1. Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, např:
  • zakládání travních společenstev s roztroušenou výsadbou dřevin na orné půdě,
 2. Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, např. : 
  • doplnění existujících prvků roztroušenou dosadbou dřevin, 
  • rozšíření existujících prvků o remízy, 
  • rozšíření existujících prvků o liniové výsadby, 
  • obnova extenzivních ovocných sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin, 
  • založení interakčních prvků formou výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů. 

Projekty budou vycházet z územního plánu a realizace bude probíhat pouze na nelesních pozemcích. 

Celková alokace: 1.606.660,- Kč


Opatření IV.2 - Protierozní opatření

Cíl opatření:

Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.

Podporované aktivity:

 1. Opatření zamezující vodní erozi (míra dotace: 80%)
  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku
   • zakládání průlehů se zatravněním
   • zakládání travních pásů ke vsáknutí vody
   • zatravnění míst ke vsáknutí vody zabránění
   • povrchovému odtoku
   • zakládání travnatých mezí s doplňkovou dosadbou dřevin
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku
   • hrázky k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody
   • terasy k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody
   • zatravněné svodné příkopy
  • preventivní opatření
   • zakládání mezí k předcházení povrchovým odtokům vody
   • zakládání remízů k předcházení povrchovým odtokům vody
   • obnova vegetačních protierozních prvků
 2. Opatření zamezující větrné erozi (míra dotace: 80%)
  • obnova či zakládání větrolamů
   • dvouřadé výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů
   • k snížení rychlosti větru
   • víceřadé výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů k snížení rychlosti větru

 

Návrhy některých opatření na zemědělské půdě typu TPEO jsou uvedené i na portálu Voda v krajině (http://vodavkrajine.cz/mapovekompozice).

Celková alokace: 3.815.000,- Kč


Opatření IV.3 - Sídelní zeleň

Cíl opatření:

Realizace opatření zahrnujících zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (včetně vodních prvků a ploch).

Podporované aktivity:

Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů (míra dotace: 60%).

 • zakládání a obnova městských parků a parkových náměstí
 • zakládání a obnova lesoparků a hájů
 • zakládání a obnova doprovodné zeleně u vodních toků
 • vytváření průlehů se zatravněním
 • zakládání a obnova alejí
 • zakládání a obnova zeleně podél komunikací
 • zakládání a obnova uličních stromořadí
 • zakládání a obnova sídlištní zeleně veřejných prostranství (mimo vnitrobloky)
 • zakládání a obnova zeleně hřbitovů
 • zakládání a obnova zeleně dětských hřišť
 • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru, vytváření vodních a mokřadních biotopů, prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody:
  • tůně/jezírka
  • mokřady
  • vodní toky a jejich částí
  • drobné retenční nádrže na srážkovou vodu přístupné pro život a vývoj na vodu vázaných organismů (bez použití umělých těsnících materiálů)
 • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity:
  • bezpečné ponechání stojících torz dřevin
  • bezpečné ponechání doupných stromů
  • zpracování a ponechání ležících kmenů
  • zpracování a ponechání větví v hromadách
  • vytváření přirozených úkrytů či líhnišť pro organismy
 • jako součást realizace zeleně doplnění bylinného patra:
  • zakládání a obnova zatravněných ploch
  • zakládání trvalkových záhonů neinvazních bylin a cibulovin
 • jako součást realizace zeleně pořízení a instalace nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře:
  • informační cedule/panely za účelem zajištění pozitivního
  • přístupu veřejnosti k realizovanému opatření
  • interaktivní prvky za účelem zajištění pozitivního přístupu
  • veřejnosti k realizovanému opatření
  • lavičky pro veřejnost
  • odpadkové koše
  • stojany na kola
  • veřejná pítka
  • zahrazovací sloupky k zeleni
  • žardiniéry pro výsadbu dřevin či trvalek na nepropustných plochách
  • stromové mříže
  • psí záchody
 • jako součást realizace zeleně přeměna ploch, které funkčně propojují prvky veřejné zeleně:
  • přeměna nepropustných ploch na propustné a polopropustné
  • rekonstrukce cest a pěšin s propustným a polopropustným povrchem
  • budování nových cest a pěšin s propustným a polopropustným povrchem

Celková alokace: 4.578.000,- Kč