Výzva OPŽP č. 1 - Realizace sídelní zeleně

1. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu životní prostředí – s názvem opatření „Realizace sídlení zeleně“.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 20. 1. 2019 0:00

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 20. 1. 2019 9:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 1. 2019 9:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 27. 6. 2019 16:00

Výzva prodloužena: 18. 9. 2019 16:00

 

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022    

Minimální výše CZV 100.000,- Kč

Maximální výše CZV 2.500.000,- Kč

Celková alokace výzvy: 4.578.000,- Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

  • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
    • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
    • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
    • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

Výzva

Výzvy OPŽP č. 1 - Realizace sídelní zeleně

Mladoboleslavsky venkov_Vyzva_01_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 203,29 kB
Staženo: 386×

Přílohy výzvy

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů

516-2-Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výda....pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 294,58 kB
Staženo: 362×

Náklady obvyklých opatření MŽP

OOOPK_NOO_2019_20190116.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 121,57 kB
Staženo: 484×

Seznam doporucenych autochtonnich drevin

Seznam doporucenych autochtonnich drevin.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 127,29 kB
Staženo: 474×

Standardy péče o přírodu a krajinu - výsadba stromů

SPPKA_02-001_2013_VYSADBA_STROMU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,42 MB
Staženo: 355×

Standardy péče o přírodu a krajinu - funkční výsadby ovocných dřevin

SPPKC_02-003_2016_VYSADBY_OVOCNYCH_DREVIN.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,36 MB
Staženo: 335×

Kritéria pro hodnocení žádostí

OPZP_kriteria_pro_hodnoceni_zadosti_01_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 192,68 kB
Staženo: 384×

Ostatní dokumenty

Interní postupy pro programový rámec OPŽP

Interní-postupy_01_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 491,83 kB
Staženo: 423×

12.1. Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze20, znění účinné od: 7.1. 201

33-20-PrŽaP_verze%2020[1].pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,66 MB
Staženo: 440×