Dolní Pojizeří z. ú.
Dolní Pojizeří z. ú.

Výsledek věcného hodnocení žádosti o podporu

-

Dne 16. 11. 2016 jsme obdrželi informaci o splnění podmínek věcného hodnocení projektu. Závěr hodnocení a obsah jednotlivých posudků hodnotitelů byl následující:

 

Oznámení o výsledku hodnocení (splnění fáze věcného hodnocení):       16. 11. 2016

 

Vážená paní/vážený pane,

fáze věcného hodnocení externími hodnotiteli/arbitrem na projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0003313 byla ukončena.

Zároveň došlo ke zveřejnění hodnoticích posudků/arbitrážního posudku prostřednictvím IS KP14+. Žádost o podporu bude dále postoupena do fáze výběru projektů.

Výsledek fáze výběru projektů bude zveřejněn nejpozději do 15 pracovních dní od ukončení této fáze. Za ukončení fáze výběru projektů je považován den jednání Výběrové komise. V případě kolových (soutěžních) výzev a více jednání Výběrové komise je fáze výběru projektů ukončena až posledním dnem jednání Výběrové komise, tedy poté, kdy dojde k projednání všech předložených žádostí o podporu, které postoupily do fáze výběru projektů (včetně žádostí o podporu, které na základě důvodné žádosti o přezkum byly na jednání Výběrové komise zařazeny dodatečně). Průběžné výsledky fáze výběru projektů nemohou být žadatelům sdělovány, prosíme proto, abyste tuto skutečnost respektovali a vyčkali na zveřejnění výsledků na webových stránkách MŠMT.

Děkujeme za pochopení.

OP VVV


POSUDKY

Hodnotitel 2:

Žadatel při zpracování projektové žádosti postupoval v souladu s pravidly OP VVV i metodikou výzvy – Postupy MAP. Celkově lze projekt hodnotit jako kvalitní, chybí však konkrétnější vymezení cílových skupin. Žadatel využil možnosti vložit nepovinné přílohy, které podrobně rozepisují některé části projektové žádosti, zejména klíčové aktivity. V části hodnocení 5.1 navrhuji krácení rozpočtu.

 

Datum hodnocení:          30. 10. 2016

Počet bodů:                   90

 

 • Struktura administrativního týmu je rozepsána v popisu realizačního týmu, klíčové aktivitě č. 4 Řízení projektu a v příloze č. 24 (kapitola 3). Z popisu vyplývá konkrétní pracovní náplň obou pozic – hlavní manažer, finanční manažer. Velikost administrativního týmu (HM a FM) je podhodnocena ve vztahu k cílům projektu MAP a v žádosti uvedeným aktivitám, z projektového záměru (část rozpočet) vyplývá úvazek 0,16, resp. 0,13. K administrativním pozicím by dle stručného popisu měla být částečně přiřazena i pozice Metodik a supervizor (v rozpočtu 1.1.1.2.3.1), která je podle popisu vedoucí a odpovědnou pozicí včetně kontrolních pravomocí. Předpokládané obsazení pozice hlavního manažera je dle předloženého CV v příloze č. 15 dostatečné.
 • Velikost OT je dostatečná pro realizaci projektu. Struktura OT je rozepsána v popisu realizačního týmu, klíčové aktivitě č. 4 Řízení projektu a v příloze č. 24 (kapitola 3). Z popisu vyplývá konkrétní pracovní náplň jednotlivých pozic, včetně jmenovitého obsazení (příloha č. 15) - konkrétní zkušenosti v oblasti vzdělávání uvádí jen paní Dvořáková, avšak bez pedagogického vzdělání. Všechny pozice zajišťují věcné plnění aktivit projektu. Jen pozice Metodik a supervizor (v rozpočtu 1.1.1.2.3.1) částečně naplňuje také činnost administrativního řízení projektu. Obsazení pozic je zajištěno mimo jiné pomocí projektových partnerů. Externí školitelé budou hrazeni z nepřímých nákladů.
 • Žadatel i jeho partneři mají dostatečné zkušenosti s projektovým řízením, podíleli se na zpracování strategických dokumentů v regionu. Doloženo v příloze č. 15.
 • Z popisu projektu (zejména příloha č. 24) vyplývají zkušenosti s odbornou problematikou, kterou projekt řeší. Partner Statutární město Mladá Boleslav je v pozici dominantního zřizovatele MŠ a ZŠ v ORP MB. Obsazení realizačního týmu dle přílohy č. 15 dokládá zkušenosti s odbornou problematikou, zejména strategickým řízením. Žadatel dokládá vazbu na CS projektu.
 • Cíle projektu jsou z popisu zcela zřejmé. Žadatel odkazuje na konkrétní analýzy pro celé území ORP i některé strategické dokumenty z oblasti vzdělávání. Žadatel uvádí konkrétní problémy v ORP MB (detailně v příloze č. 24). Popis problému odůvodňuje cíle projektu. V příloze č. 24 je uveden odkaz na vlastní webové stránky žadatele a stránky projektu MAP – odkaz obsahuje již uskutečněné kroky (zápisy z jednání ŘV) a některé výstupy (např. Strategický rámec). Drobným nedostatkem je přesnější identifikace cílových skupin ve vztahu k potřebnosti projektu.
 • Způsob řešení projektu, naplnění cílů a přínos pro CS je v souladu s potřebností projektu a je jasně popsán. Je definován celkový posun řešené problematiky, cíle jsou odpovídající výzvě. Očekávaný přínos je konkrétně popsán v předpokládaných důsledcích realizace projektu. Jedná se o typ projektu MAP.
 • V projektu jsou zahrnuty všechny výzvou podporované cílové skupiny. Výběr cílové skupiny odpovídá potřebám projektu, kapacitním možnostem žadatele i jeho partnerů. V definici CS chybí některé důležité podskupiny, např. není vůbec zmíněna oblast poradenství (důležité vzhledem k zaměření projektu také na společné vzdělávání). Žadatel a partneři mají zkušenosti s většinou CS, jejich vymezení je však pouze obecné, bez konkrétní identifikace nebo jejich rozsahu.
 • Získání a zapojení CS je jednotlivě rozepsáno. Je navrhován adekvátní způsob komunikace a propagace o možném zapojení do projektu včetně využití partnerů či dalších aktérů ve vzdělávání. Metody participace jsou uvedeny zvlášť pro každou CS a s některými již má nastaven způsob komunikace. Motivace je upřesněna jen u některých CS.
 • Aktivity jsou plánovány v souladu s cíli a podmínkami výzvy. Aktivity jsou konkrétně popsány v příloze č. 24, žadatel má přesnou představu o realizaci projektu včetně předpokládaného počtu setkání a harmonogramu schvalování MAP. Při budování znalostních kapacit budou zjišťovány potřeby a problémy území v komunikaci s místními aktéry i s externími odborníky. Všechny aktivity jsou provázány s rozpočtem projektu.
 • Aktivity projektu jsou logicky provázány a časová dotace je odpovídající. Návaznost aktivit je vhodně rozvržena ve vztahu k realizaci projektu a možnostem žadatele.
 • Rizika jsou dostatečně popsána včetně opatření na jejich eliminaci (vnější, vnitřní a finanční rizika).
 • Výběr indikátorů vyplývá z popisu projektu a vystihuje dosažení výsledků a výstupů. Monitorovací indikátory jsou stanoveny v souladu s výzvou. Přehled dílčích výstupů v příloze č. 9 je konkrétní.
 • Hodnota navržených indikátorů je přiměřená obsahu projektu. Monitorovací indikátory jsou stanoveny v souladu s výzvou a jejich naplnění je reálné vzhledem k popisu aktivit projektu. Konkrétně je popsáno šíření výstupů projektu. Výstupy jsou charakterizovány kvalitativně a je určen i jejich rozsah a termíny předložení (příloha č. 9).
 • Velikost rozpočtu projektu považuji za odpovídající vzhledem k plánovaným aktivitám. Ceny lze považovat (kromě položky rozpočtu Metodik a supervizor 1.1.1.2.3.1) za obvyklé, položky jsou provázané s jednotlivými aktivitami. Navrhuji krácení u pozice Metodik a supervizor (1.1.1.2.3.1), kde popis pracovní náplně dané pozice neodpovídá jejímu ohodnocení – neodůvodňuje jednotkovou výši odměny 390,- Kč/hod. (max. výdaj v OP VVV). Vzhledem k popisu činnosti a délce aktivit, které souvisí s prací s cílovou skupinou, navrhuji krácení na 275,- Kč/hod (úroveň hlavního manažera).
 • Rozpočet projektu je zcela v souladu s pravidly. Veškeré výdaje v rozpočtu lze označit za věcně i časově způsobilé, rozpočet neobsahuje nezpůsobilé položky.
 • Projekt je v souladu s horizontálním principem. Projekt má pozitivní nebo neutrální vliv na horizontální téma.

 

Hodnotitel 1:

Jedná se o pěkně zpracovaný projekt MAP, ve kterém žadatel popisuje podrobně hlavní myšlenky i jednotlivé části projektu. Z popisu projektu je vidět, že žadatel ví co, kdy a jak chce v projektu udělat. Silnými stránkami je zpracování popisu klíčových aktivit, rizik projektu a vyváženost rozpočtu. Jsou zmíněna regionální specifika a problémy. Zdůvodnění realizace projektu je podloženo, velikost CS je v projektu popsána. Žadatel uvedl konkrétní příklady jednotlivých CS, které hodlá do projektu zapojit, je uvedeno, zda má žadatel na všechny CS kontakty a zda má dostatečné zkušenosti s těmito CS. V popisu CS je popis způsobu jejich zapojení. Klíčové aktivity projektu jsou dobře a podrobně popsány, z jejich popisu je vidět co bude v projektu vytvořeno, jak a kdy. Komunikační kanály jsou naplánovány na dobré úrovni, odpovídají povaze cílových skupin i povaze výstupů. Realizační tým projektu je nastaven správně a konkrétně, žadatel doložil životopisy, ze kterých je vidět, že pozice budou obsazeny kvalifikovanými osobami. Rizika projektu jsou popsána na dobré úrovni včetně návrhů na jejich eliminaci.  Finanční stránka projektu je v pořádku, jak administrativní, tak odborný tým jsou nastaveny dobře, úvazky i pracovní náplně odpovídají obsahu klíčových aktivit i výstupům projektu. Projekt doporučuji k podpoře.

 

Datum hodnocení:          25. 10. 2016

Počet bodů:                   100

 

 • Administrativní tým projektu je nastaven správně, v příloze projektu je dostatečně konkrétně popsána pracovní náplň jednotlivých pozic, je jasné, kdo bude za co odpovědný. Pracovní úvazky jednotlivých pozic odpovídají popisu klíčových aktivit a pracovní náročnosti v nich. Jednotlivé pozice budou obsazeny kvalifikovanými pracovníky, což je doloženo několika profesními životopisy.  Nastavení pracovního týmu je předpokladem zdárného naplnění klíčových aktivit a výstupů projektu.
 • Odborný tým projektu je vhodně nastaven, v příloze je dostatečně podrobně a konkrétně popsána pracovní náplň jednotlivých pozic, je jasné, kdo bude za co odpovědný. Pracovní úvazky jednotlivých pozic odpovídají popisu klíčových aktivit a pracovní náročnosti v nich. Jednotlivé pozice budou obsazeny kvalifikovanými pracovníky, což je doloženo profesními životopisy. Nastavení pracovního týmu je předpokladem zdárného naplnění klíčových aktivit a výstupů projektu.
 • Zaměstnanci žadatele doložili dostatečné zkušenosti z realizace projektů na různých pozicích a v relevantních oblastech a splňují tak požadavky kompetenčního modelu. Projektová žádost je zpracována na profesionální úrovni a zde předpoklad, že projekt bude po administrativní úrovni dobře realizován.
 • Žadatel i jeho zaměstnanci doložili dostatečné zkušenosti z realizace projektů na různých pozicích a splňují tak požadavky kompetenčního modelu. Projektová žádost je zpracována na dostatečné úrovni, je zde předpoklad, že projekt bude po odborné úrovni dobře realizován.
 • Problémy, které projekt řeší jsou popsány na obecné úrovni, jsou však zmíněna i regionální specifika a problémy. Žadatel navrhuje vhodné postupy, jak problémy řešit. Cíle i výstupy jsou dobře popsány, jsou v souladu s postupy MAP.
 • V projektu jsou definovány potřeby a způsoby jejich řešení, které jsou v souladu a popis je na dostatečné úrovni. Žadatel je definoval na základě svých zkušeností. Přínosy pro cílovou skupinu, a i přínosy a odpovídající cíle projektu jsou specifikovány, jsou popsány v dostatečné míře konkrétnosti a pro všechny zapojené cílové skupin
 • Žadatel v projektu vymezil a charakterizoval několik cílových skupin. Výběr cílových skupin je zcela odpovídající potřebám realizace projektu a postupy MAP. Velikost CS je  v projektu popsána, žadatel uvedl konkrétní příklady jednotlivých CS, které hodlá do projektu zapojit. Je uvedeno, jaké má žadatel na CS kontakty a zda má dostatečné zkušenosti s těmito CS.
 • Žadatel plánuje propagovat projektové aktivity a výstupy projektu odpovídajícími, kvalitními a jednoznačnými prostředky, které jsou v souladu s charakterem jednotlivých CS. Způsob oslovení a zapojení CS do projektu je odpovídající.
 • Klíčové aktivity projektu jsou navrženy v souladu s Postupy zpracování MAP. Aktivity jsou popsány konkrétně, je vidět, že se žadatel se zamyslel nad tím, co chce skutečně v projektu dělat a proč, co bude konkrétním výstupem projektu a jaký to bude mít dopad na region. Je zde vidět jasná návaznost na plánované pracovní pozice a na jejich pracovní náplně. Aktivity projektu jsou smysluplné a promyšlené.
 • Harmonogram projektu je navržen odpovídajícím způsobem, logicky a aktivity na sebe logicky navazují. Aktivita řízení projektu je nastavena správně, jednotlivé pracovní pozice mají jasně naplánované činnosti, jejichž realizací dojde se zdárnému průběhu projektu.
 • Žadatel vhodně popsal možná rizika realizace projektu včetně opatření na jejich eliminaci. Řídící systém projektu je nastaven odpovídajícím způsobem k aktivitám projektu. Vnitřní kontrolní systém je spolehlivě nastaven z hlediska dodržování pravidel realizace projektů OP VVV. Z doložených životopisů vyplývá i zkušenost jednotlivých členů týmů z řízení projektu. V rozpočtu projektu nejsou plánována výběrová řízení, což je v souladu s výzvou.
 • Zvolené indikátory výstupu a výsledku jsou vhodně vybrány pro dané aktivity a odpovídají výzvě. Vybrané indikátory vyplývají z popisu projektu a budou využitelné v praxi.
 • Hodnota navržených indikátorů je přiměřená nastaveným kvantifikovaným ukazatelům pro plánované aktivity projektu, výši rozpočtu a pro požadavky výzvy. Lze předpokládat, že po úspěšné realizaci všech klíčových aktivit a při zapojení všech cílových skupin a při splnění plánovaného harmonogramu projektu dojde k jejich naplnění.  Způsob stanovení výchozí a cílové hodnoty indikátorů je nastaven správně.
 • Rozpočet je zcela přiměřený, položky rozpočtu jsou s jednotlivými aktivitami provázané, umožňující spolehlivě posoudit hospodárnost nákladů. Při porovnání obsahu aktivit, výstupů projektu a nákladů projektu se rozpočet jeví jako efektivní. Jsou dodržena všechna nastavená pravidla tvorby rozpočtu.
 • V rozpočtu projektu nejsou žádné nezpůsobilé výdaje, rozpočet je zcela v souladu s pravidly způsobilosti.
 • ANO. Projekt je v souladu s horizontálním principem, má na něj pozitivní nebo neutrální vliv.
Datum vložení: 22. 11. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 11. 2016 0:00
Autor: Jindřich Hlavatý

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Registrace pro zasílání informací

Novinky e-mailem

Publicita

IROP

OPZ

OPZPPRV

EU fondy

Středočeský kraj

 

Facebook