MAP ORP Mladá Boleslav

Základní údaje projektu

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Mladá Boleslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0003313

Doba realizace: 1. 5. 2016 - 30. 9. 2018

Žadatel: Mladoboleslavský venkov z. ú.

Partneři žadatele:

Statutární město Mladá Boleslav

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES z. s.

MAS Boleslavsko z. ú.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Program: Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

Výzva: Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP

Anotace projektu: Nominovaní zástupci škol předškolního a školního vzdělávání ze vzniklého funkčního partnerství budou společně na plánovaných setkáních vytvářet místní akční plán, který je součástí tzv. akce KLIMA a je primárně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Stanovené priority ve vzdělávání budou realizovány v další fázi MAP+ a budou reagovat na skutečné potřeby všech zúčastněných stran a jejich podněty.

 

Proč MAP?

MAP je významným podkladem pro vyhlašování výzev především z OP VVV a IROP, bez něhož nebudou moci školy čerpat finance z Evropské unie v období operačních programů 2014-2020.

V rámci tvorby MAPu se tedy jedná o:

 • podklad pro zacílení a čerpání dotací z Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV, měkké projekty)
 • podklad pro zacílení a čerpání dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP, investiční výdaje do infrastruktury pro vzdělávání)
 • shodu na prioritách v oblasti vzdělávání, nalézt funkční způsoby spolupráce a sestavit akční plán aktivit

Přínosem realizace místních akčních plánů je také vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání v zejména v místních MŠ a ZŠ, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

 

Co je cílem projektu?

Cílem je:

 • v maximální možné míře využít dotační prostředky v programovém období 2014 - 2020 určené pro vzdělávání, konkrétně pro základní a mateřské školy,
 • zjistit investiční a neinvestiční priority a potřeby základních a mateřských škol a také základních uměleckých škol a dalších organizací neformálního a zájmového vzdělávání, které by měly sloužit jako podklad pro vyhlašování budoucích výzev,
 • podpořit spolupráci, komunikaci a výměnu zkušeností mezi organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v území s aktivním zapojením zřizovatelů, rodičů a dětí,
 • rozvíjet v našich školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy,
 • vytvořit příhodné podmínky pro společné vzdělávání vyhovující všem zapojeným aktérům
 • a v neposlední řadě podpořit i rozvoj a kvalitu vzdělávání jak pro učitele, tak pro žáky

Díky MAPu by mělo dojít ke zlepšení vzájemné spolupráce jednak mezi pedagogy, školami, zřizovateli a dalšími partnery, kteří se zabývají vzděláním. Tím se začne zkvalitňovat výuka, vzdělávání a kompetence pedagogů. Při tvorbě místního akčního plánu je hlavním cílem stanovit priority, na které by se měly zúčastněné strany zaměřit a podporovat rozvoj dalších služeb, které se vzděláváním zabývají. Motivovaní a kompetentní učitelé a ředitelé mateřských a základních škol ovlivňují kvalitu a klima ve školských zařízeních.

 

Jaké jsou aktivity projektu?

Aktivity projektu:

1. Rozvoj partnerství

 • Úloha Řídícího výboru
 • Úloha Pracovních skupin
 • Výměna zkušeností

2. Dohoda o prioritách

 • Vypracování analýzy
 • Zpracování Strategického rámce priorit MAP
 • Definování investičních priorit

3. Akční plánování

 • Sestavení akčního ročního plánu
 • Rozpracování projektových záměrů

4. Budování znalostních kapacit

 • Vzdělávací aktivity

5. Řízení projektu MAP

 

V průběhu zpracování bude tedy vytvořen tzv. Strategický rámec, který by měl být dohodou o prioritách vzdělávací politiky v řešeném území a následně bude vytvořen akční plán s návrhem konkrétních řešení místních problémů. Tyto vyspecifikované priority základních a mateřských škol a také základních uměleckých škol a dalších organizací neformálního a zájmového vzdělávání by měli sloužit jako podklad pro vyhlašování dalších výzev. Soulad projektových záměrů s tímto Strategickým rámcem bude nutnou podmínkou pro čerpání finančních prostředků z dotačních programů OP VVV a IROP.

 

Jaká je role realizačního týmu?

Role realizačního týmu:

1. MAP

 • koordinace jednotlivých aktivit a zpracování dokumentu MAP
 • dle aktuálních potřeb a požadavků zainteresovaných stran pořádání školení, zážitkových kurzů, výjezdů za dobrou praxí a dalších vzdělávacích programů jak pro ředitele, tak pro učitele škol a školek

2. Animace škol

 • seznámení se šablonami MŠMT a metodická podpora při jejich zpracování

3. Řízení a administrace projektů v rámci šablon

 • v případě zájmu je možné se i domluvit na možnosti řízení a administrace projektů (šablon) včetně podání žádosti o proplacení

 

Vzhledem k tomu, že mateřské a základní školy prozatím nemají s tímto typem projektu zkušenost a protože se jedná o jedinečnou možnost, kterou je škoda nevyužít, budeme nabízet i možnost řízení projektu. Bude se tedy jednat o kompletně celý proces šablon - od podání žádosti, přes realizaci až po závěrečné ukončení. 

 

Jaké projektové záměry v MAPu budou?

Zpracování MAPu bude probíhat za účasti všech důležitých partnerů, tj. škol a jejich zřizovatelů, ale i zástupců neformálního vzdělávání. Jedním z hlavních přínosů celé akce by mělo být vytvoření trvalého a funkčního partnerství mezi jednotlivými školami a jejich pedagogy a snaha napomoci snazšímu předávání zkušeností a příkladů dobré praxe mezi nimi.

Hlavním rozhodovacích orgánem bude Řídící výbor, který se bude pravidelně scházet, aby rozhodoval o důležitých otázkách při zpracování dokumentu.

Povinní zástupci Řídícího výboru jsou:

 • zástupce realizátora projektu MAP
 • zátupce partnerů projektu MAP
 • zástupce místních akčníchj skupin působících v území, kteří nejsou partnery projektu
 • zástupce kraje
 • zástupci zřizovatelů škol – školy bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních vedení škol, učitelé, zástupci ze školních družin - školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele tj. včetně soukromých a církevních
 • zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
 • zástupci základních uměleckých škol
 • zástupce krajských akčních plánů
 • zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi sdružujícími rodiče
 • lokální konzultant Asociace sociálního začleňování

 

Pro realizaci MAP budou pravidelně svolávány také Pracovní skupiny zřízené Řídícím výborem, kde už se budou podrobněji řešit vaše jednotlivá problémová témata a také témata jako jsou:

 • Předškolní a vzdělávací péče: dostupnost – inkluze – kvalita
 • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
 • Inkluzivní vzdělání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
 • Rozvoj kompetencí žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)
 • Kariérové poradenství v základních školách
 • Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
 • Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
 • Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
 • Investice do rozvoje kapacit základních škol
 • Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP
 • a další…

 

V Řídícím výboru a Pracovní skupině může být každý, kdo má k dané problematice co říct. Pokud byste se i vy rádi stali členy Řídícího výboru či Pracovní skupiny, neváhejte se nám ozvat. Rádi do našich řad přizveme zástupce zřizovatelů, škol, školek a školských zařízení ale i zástupce základních uměleckých škol, ostatních organizací neformálního a zájmového vzdělávání a také zástupce z řad aktivních rodičů zapojených například do školských rad.