Památky a zajímavosti v území MAS

VRÁTNO - větrný mlýn holandského typu stojí 800 m na severovýchod od Vrátna. Mlýn postavil statkář Václav Mareček r. 1870. Mlýn byl později pronajímán. Roku 1923 byl mlýn opuštěn a chátral, r. 1973 se zmiňují již jen pobořené zdi. Koncem 20. stol. prošel kompletní rekonstrukcí. VRÁTNO - větrný mlýn holandského typu stojí 800 m na severovýchod od Vrátna. Mlýn postavil statkář Václav Mareček r. 1870. Mlýn byl později pronajímán. Roku 1923 byl mlýn opuštěn a chátral, r. 1973 se zmiňují již jen pobořené zdi. Koncem 20. stol. prošel kompletní rekonstrukcí.

 


Byšice BYŠICE - židovský hřbitov založený r. 1607 leží v centru Byšic ve Hřbitovní ulici severně od obecního úřadu. Počty dochovaných náhrobků se v dostupných pramenech liší: pohybují se od 197 do tří set. Pohřby se zde konaly do 2. světové války, potom byla stržena márnice.
 

Byšice zámekBYŠICE - počátky zámku spadají do roku 1719 a jeho současný stav je dezolátní.V průběhu 18. století byly zámecké prostory, park a zahrada přepracovány do rokokového slohu.Od roku 1945 se stav zámku neustále zhoršuje. V roce 2016 dostal zámek nového majitele, který zámek chce zachránit. Opravy již začaly. Celková rekonstrukce se odhaduje na několik let.

 


KRPY - kostel patří mezi velmi staré gotické sakrální (církevní) stavby, neboť je uváděn již roku 1384 jako kostel farní. Z původních 3 zvonů kostela se zachoval jen jediný velký zvon v průměru 0,755 m, vysoký 0,645 m, který byl zavěšen ve věži zvonice. Po architektonické stránce lze usuzovat, že kostel je typickou venkovskou církevní stavbou přechodného slohu, který se u nás vytvořil a stavebně používal v polovině 13. století. Kostel si svou základní podobu, i přes řadu stavebních úprav, podržel beze změny. Koluje i pověst mezi lidem, že ve zdejším kostele sloužil poslední mši svatou sv. Jan Nepomucký, když se vracel z pouti ve Staré Boleslavi. Mše se zde konají nepravidelně. KRPY - kostel patří mezi velmi staré gotické sakrální (církevní) stavby, neboť je uváděn již roku 1384 jako kostel farní. Z původních 3 zvonů kostela se zachoval jen jediný velký zvon. Kostel si svou základní podobu, i přes řadu stavebních úprav, podržel beze změny. Koluje i pověst, že ve zdejším kostele sloužil poslední mši svatou sv. Jan Nepomucký, když se vracel z pouti ve Staré Boleslavi. Mše se zde konají nepravidelně.
 

DOLNÍ CETNO - cukrovar - o tomto cukrovaru toho moc nevíme, snad jen to, že byl údajně z technologického hlediska velmi zastaralý. A to pravděpodobně vedlo k tomu, že byl zrušen již v roce 1957. Hlavní budovy cukrovaru se dochovaly v původní podobě. DOLNÍ CETNO - cukrovar - o tomto cukrovaru toho moc nevíme, snad jen to, že byl údajně z technologického hlediska velmi zastaralý. A to pravděpodobně vedlo k tomu, že byl zrušen již v roce 1957. Hlavní budovy cukrovaru se dochovaly v původní podobě.

 


SUDOMĚŘ - stupňovitá pozdně gotická dřevěná zvonice z roku 1615. V ní je umístěn zvon z roku 1405. Zvonice je umístěna před kostelem Narození Panny MarieSUDOMĚŘ - stupňovitá pozdně gotická dřevěná zvonice z roku 1615. V ní je umístěn zvon z roku 1405. Zvonice je umístěna před kostelem Narození Panny Marie.

 

 

HORKY NAD JIZEROU - Kaple Narození Panny Marie. Nachází se uprostřed obce, ve stísněném prostoru mezi silnicí a patou schodiště ke kostelu sv. Mikuláše a byla postavena díky úsilí místního faráře Františka Rüppela. Dispozičně má charakter románské rotundy. HORKY NAD JIZEROU - Kaple Narození Panny Marie. Nachází se uprostřed obce, ve stísněném prostoru mezi silnicí a patou schodiště ke kostelu sv. Mikuláše a byla postavena díky úsilí místního faráře Františka Rüppela. Dispozičně má charakter románské rotundy.
 

JIZERNÍ VTELNO - železobetonový viadukt o třech obloucích je z roku 1924 a jeho stavba trvala 120 dnů. Délka mostu činí 152 metrů přičemž tři oblouky mají rozpětí 28 metrů a vzepětí 12 metrů. Pilíře a opěry původního objektu jsou zachovány mezi parabolickými betonovými klenbami, v těchto rozměrech použitých v českých zemích poprvé. JIZERNÍ VTELNO - železobetonový viadukt o třech obloucích je z roku 1924 a jeho stavba trvala 120 dnů. Délka mostu činí 152 metrů přičemž tři oblouky mají rozpětí 28 metrů a vzepětí 12 metrů.
 

STRENICE - tvrz Velké Horky, která se nachází poblíž obce Strenice. První zmínky se datují roku 1354.O stavebním vývoji tvrze se nezachovalo příliš mnoho práv. K její přestavbě na zámek došlo nejspíše na přelomu 15. a 16. století. Současný stav objektu je výsledkem pozdějších stavebních úprav, které jeho vzhled zcela pozměnily. Po válce sloužil zámek hospodářským potřebám jako farma státního statku. STRENICE - tvrz Velké Horky, která se nachází poblíž obce Strenice. První zmínky se datují roku 1354.O stavebním vývoji tvrze se nezachovalo příliš mnoho práv. Současný stav objektu je výsledkem pozdějších stavebních úprav, které jeho vzhled zcela pozměnily. Po válce sloužil zámek hospodářským potřebám jako farma státního statku.
 

SKALSKO - kostel svatého Havla (svatého Vojtěcha) ve Skalsku je barokní sakrální stavba. Původní gotický kostel je doložen do roku 1364. Z původní stavby zůstala zachována věž, ke které byl v roce 1735 přistavěn servity nový kostel, který byl opravován roku 1879. SKALSKO - kostel svatého Havla (svatého Vojtěcha) ve Skalsku je barokní sakrální stavba. Původní gotický kostel je doložen do roku 1364. Z původní stavby zůstala zachována věž, ke které byl v roce 1735 přistavěn servity nový kostel, který byl opravován roku 1879.

 


HRDLOŘEZY - hradiště Předliška, jde o archeologické naleziště. Ostroh je převýšen až o 56m nad tokem řeky Jizery, na severovýchodní a jihozápadní straně je vymezen roklemi, vytvořenými bezejmennými vodotečemi. Menší archeologická sondáž a především povrchové sběry dokládají zdejší osídlení do doby eneolitické kultury nálevkovitých pohárů, lužické kultury mladší doby bronzové, nečetné nálezy patří též době halštatské a ranému středověku. HRDLOŘEZY - hradiště Předliška, jde o archeologické naleziště. Ostroh je převýšen až o 56m nad tokem řeky Jizery, na severovýchodní a jihozápadní straně je vymezen roklemi, vytvořenými bezejmennými vodotečemi. Menší archeologická sondáž a povrchové sběry dokládají zdejší osídlení do doby eneolitické kultury nálevkovitých pohárů, lužické kultury mladší doby bronzové, nečetné nálezy patří též době halštatské a ranému středověku.

 


HRUŠOV - socha sv. Jana Nepomuckého stojí osamocena v polích zhruba 2 kilometry od Hrušova na spojnici mezi Hrušovem a Horkami nad Jizerou těsně pod vrcholem hřebene, z něhož se otevírá výhled na oblast Kokořínska a Vrátenskou horu. HRUŠOV - socha sv. Jana Nepomuckého stojí osamocena v polích zhruba 2 kilometry od Hrušova na spojnici mezi Hrušovem a Horkami nad Jizerou těsně pod vrcholem hřebene, z něhož se otevírá výhled na oblast Kokořínska a Vrátenskou horu.

 


KOSTELNÍ HLAVNO - Jedenáctimetrová železná vojenská strážní věž, která byla převezena ze Slánské hory u Slaného a v roce 2011 znovu postavena na severním okraji obce nad opuštěným opukovým lomem.ozhledna je oplocena. Návštěvu lze domluvit předem s průvodcem. KOSTELNÍ HLAVNO - jedenáctimetrová železná vojenská strážní věž, která byla převezena ze Slánské hory u Slaného a v roce 2011 znovu postavena na severním okraji obce nad opuštěným opukovým lomem.ozhledna je oplocena. Návštěvu lze domluvit předem s průvodcem.

 


KOVANEC - zděná výklenková kaple z počátku 19. století se nachází na okraji obce, v místě zvaném Za humny, po pravé straně silnice na Dolní Cetno. Jde o nevelkou stavbu obdélného půdorysu. Kaple je zděna z lomového kamene a omítnuta. Od r. 1958 patří k památkově chráněnému objektu. KOVANEC - zděná výklenková kaple z počátku 19. století se nachází na okraji obce, v místě zvaném Za humny, po pravé straně silnice na Dolní Cetno. Kaple je zděna z lomového kamene a omítnuta.

 


SKALSKO - Venkovská usedlost - obytná budova, výminek SKALSKO - Venkovská usedlost - obytná budova, výminek

 

 

 


SOVÍNKY - zámek s kostelem přestavěný na poč. 20. století z budovy hospodářského dvora při dnes zbořené tvrzi. Díky přestavbám a dalším stavebním úpravám z původní podoby zámku mnoho nezůstalo.V roce 1975 byla tvrz zbořena a smazána z povrchu. V roce 1903 došlo k přestavbě objektu na jednopatrový zámeček. SOVÍNKY - zámek s kostelem přestavěný na poč. 20. století z budovy hospodářského dvora při dnes zbořené tvrzi. Díky přestavbám a dalším stavebním úpravám z původní podoby zámku mnoho nezůstalo.V roce 1975 byla tvrz zbořena a smazána z povrchu. V roce 1903 došlo k přestavbě objektu na jednopatrový zámeček.


STARÝ STRÁNOV - také Myškův hrádek nebo Hrádek nad Zámostím je zřícenina nad levým břehem Jizery v nadmořské výšce 240 m n. m. v Pískové Lhotě. První zpráva o hradu pochází z roku 1297. Dochovaly se tři obvodní zdi paláce. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. STARÝ STRÁNOV - také Myškův hrádek nebo Hrádek nad Zámostím je zřícenina nad levým břehem Jizery v nadmořské výšce 240 m n. m. v Pískové Lhotě. První zpráva o hradu pochází z roku 1297. 

 


ZÁMEK STRÁNOV - je novorenesanční zámek v obci Jizerní Vtelno, přestavěný z původního středověkého hradu na konci 19. století. Na místě dnešního zámku stála původně dřevěná tvrz z roku 1429. Na zámku se konají pravidelně kulturní akce nejen pro děti. ZÁMEK STRÁNOV - je novorenesanční zámek v obci Jizerní Vtelno, přestavěný z původního středověkého hradu na konci 19. století. Na místě dnešního zámku stála původně dřevěná tvrz z roku 1429. 

 


NEMYSLOVICE - sýpka - velmi hodnotný roubený hospodářský objekt s dochovanými tesařskými detaily (portál komory s profilovanou nadpražní římsou, pavlač s profilovaným madlem a barokně vyřezávanými sloupky) pocházející pravděpodobně z přelomu 18./19. století. Hospodářské stavení se nachází na východní straně dvora někdejší zemědělské usedlosti čp. 2, která se nachází ve východní části vesnice NEMYSLOVICE - sýpka - velmi hodnotný roubený hospodářský objekt s dochovanými tesařskými detaily (portál komory s profilovanou nadpražní římsou, pavlač s profilovaným madlem a barokně vyřezávanými sloupky) pocházející pravděpodobně z přelomu 18./19. století.

 


CHOTĚTOV - gotický kostel sv.Prokopa byl vystaven někdy okolo roku 1546 na místě starší církevní stavby ze 14. století. V roce 1773 byl kostel přestavěn do barokní podoby. Bohoslužby se zde konají pravidelně 1. neděli v měsíci. CHOTĚTOV - gotický kostel sv.Prokopa byl vystaven někdy okolo roku 1546 na místě starší církevní stavby ze 14. století. V roce 1773 byl kostel přestavěn do barokní podoby. Bohoslužby se zde konají pravidelně 1. neděli v měsíci.

 


KOŠÁTKY - Základem zámku je mohutná gotická věžovitá tvrz s lucernou z 1. poloviny 15. století. Kolem objektu zachován původní vodní příkop. Veřejnosti je zámek nepřístupný. KOŠÁTKY - Základem zámku je mohutná gotická věžovitá tvrz s lucernou z 1. poloviny 15. století. Kolem objektu zachován původní vodní příkop. Veřejnosti je zámek nepřístupný.
 

KRNSKO - renesanční zámek z 16.století. Roku 1726 Josef František z Vrbna přestavěl barokně. V r. 1919 byl zde zřízen sirotčinec a poté domov důchodců, nyní je v soukromém vlastnictví a veřejnosti nedostupný. KRNSKO - renesanční zámek z 16.století. Roku 1726 Josef František z Vrbna přestavěl barokně. V r. 1919 byl zde zřízen sirotčinec a poté domov důchodců, nyní je v soukromém vlastnictví a veřejnosti nedostupný.
 

NIMĚŘICE - O vzniku tvrze však přesné údaje chybějí, a tak prakticky první zprávou o její existenci je zápis z doby před r. 1540. Celý areál je obklopen zámeckým parkem v anglickém stylu, park přímo navazuje na daňčí oboru. Zámek Niměřice je ideálním místem na pořádání společenských akcí, konají se zde i svatby a svatební hostiny. NIMĚŘICE - O vzniku tvrze však přesné údaje chybějí, a tak prakticky první zprávou o její existenci je zápis z doby před r. 1540. Celý areál je obklopen zámeckým parkem a navazuje na daňčí oboru. Zámek je místem na pořádání společenských akcí, konají se zde i svatby a svatební hostiny.
 

ZÁMEK SKALSKO - v 17.století vystavěn jako barokní zámek. V 1878 byl přestaven do novorenesančního slohu. Ještě nedávno sloužil jako škola, nyní je veřejnosti nepřístupný. ZÁMEK SKALSKO - v 17.století vystavěn jako barokní zámek. V 1878 byl přestaven do novorenesančního slohu. Ještě nedávno sloužil jako škola, nyní je veřejnosti nepřístupný.
 

BUKOVNO - kostel sv. Jana Nepomuckého a byl vystavěn ve slohu pozdního baroka v letech 1769-1770. Před kostelem je barokní socha Panny Marie pocházející z roku 1749. Tato socha byla také od 3.5.1958 zapsána jako kulturní památka České republiky. BUKOVNO - kostel sv. Jana Nepomuckého a byl vystavěn ve slohu pozdního baroka v letech 1769-1770. Před kostelem je barokní socha Panny Marie pocházející z roku 1749. Tato socha byla také od 3.5.1958 zapsána jako kulturní památka České republiky.
 

KATUSICE - gotický kostel Nanebevzetí panny Marie v tomto místě byl připomínán r. 1352. V průběhu dějin byl několikrát přestavován. Nově byl postaven asi ve druhé polovině 16. století v pozdně gotickém slohu. Tento kostel vyhořel r. 1847. V letech 1853-1857 byl nově novogoticky přestavěn a zařízen. Tato nová stavba byla opravována v letech 1876 a 1910.Stavba je od r. 1958 prohlášena za kulturní památku. KATUSICE - gotický kostel Nanebevzetí panny Marie v tomto místě byl připomínán r. 1352. V průběhu dějin byl několikrát přestavován. Nově byl postaven asi ve druhé polovině 16. století v pozdně gotickém slohu. Kostel vyhořel r. 1847. V letech 1853-1857 byl nově novogoticky přestavěn a zařízen.

 


VRÁTNO - selská brána - Vznik těchto památek je možné vročit do poměrně krátkého časového úseku vymezeného 20. a 40. léty 19. století. Uvedené období patřilo ve vývoji lidové architektury k přelomovým. V některých oblastech byla tradice roubených staveb natolik silná, že se zde zděné konstrukce prosazovaly nejprve v podobě doplňkových staveb – např. právě bran statků. Stavba zděné brány byla pro majitele selské usedlosti otázkou reprezentace. VRÁTNO - selská brána - Vznik těchto památek je možné vročit do poměrně krátkého časového úseku vymezeného 20. a 40. léty 19. století. Stavba zděné brány byla pro majitele selské usedlosti otázkou reprezentace.

 


 ZÁMEČEK PĚTIKOZLY - bývalý lovecký zámeček byl uváděn od roku 1540 jako zemský deskový statek. Zámeček byl vystaven na místě původní tvrze, která měla být jednou z tvrzí, jež hlídaly cestu kolem královského hradu Bězděz. Nyní veřejnosti nedostupný. ZÁMEČEK PĚTIKOZLY - bývalý lovecký zámeček byl uváděn od roku 1540 jako zemský deskový statek. Byl vystaven na místě původní tvrze, která měla být jednou z tvrzí, jež hlídaly cestu kolem hradu Bězděz. Nyní veřejnosti nedostupný.

 


KOSTELNÍ HLAVNO - kostel sv.Petra v okovech byl vystavěn v letech 1806-1807. Vystavěn byl na místě bývalého gotického kostela, z něhož byla přejata do stavby spodní část veže. KOSTELNÍ HLAVNO - kostel sv.Petra v okovech byl vystavěn v letech 1806-1807. Vystavěn byl na místě bývalého gotického kostela.

 


STRENICE - nově opravená barokní osmiboká kostnice, která se nachází na zaniklém hřbitově u kostela sv. Bartoloměje. Jádro kostela je ze ze 14. století. Přestavěn byl v 1. polovině 18. století. STRENICE - nově opravená barokní osmiboká kostnice, která se nachází na zaniklém hřbitově u kostela sv. Bartoloměje. Jádro kostela je ze ze 14. století. Přestavěn byl v 1. polovině 18. století.

 


SKALSKO - Venkovská usedlost - obytná budova s chlévem, ohradní zeď s branou. SKALSKO - Venkovská usedlost - obytná budova s chlévem, ohradní zeď s branou.

 


PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU - kostel pochází ze 16. století. V roce 1840 byla na pozemku kostela přistavěna zvonice. V 18. století byla vystavěna i barokní fara. U fary je socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1720. PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU - kostel pochází ze 16. století. V roce 1840 byla na pozemku kostela přistavěna zvonice. V 18. století byla vystavěna i barokní fara. U fary je socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1720.

 


DOLNÍ CETNO - kaplička na západě vesnice DOLNÍ CETNO - kaplička na západě vesnice