OPVVV

Základní údaje projektu

Název projektu: MAP ORP Lysá

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019957

Doba realizace: 1. 3. 2021 - 30. 11. 2023

Žadatel: Dolní Pojizeří z. ú.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Program: Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

Anotace projektu:

Primárním cílem projektu je rozvíjet motivující strukturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.
Sekundárním cílem je propojení partnery pro posílení odborné kapacity v území - přenos a výměna informací, společné plánování aktivit, zvýšení kompetencí učitelů, ředitelů, dalších pracovníků vzdělávání. Nezbytné je zapojení rodičů a dalších aktérů do plánování procesu vzdělávání.

Kvalita vzdělávání přímo souvisí nejen s kompetencí, ale i osobností pedagogů. Proto podpora motivovanosti a zájem o další vzdělávání učitelů musí být jednou z priorit projektu. Motivovaní a vzdělaní pedagogové se zájmem o všestranný rozvoj dětí jsou pro školu vyšším přínosem než nové materiální vybavení.

Komunikace mezi jednotlivými aktéry podpoří nejen spolupráci, ale i respekt mezi jednotlivými aktéry (zejména rodiče - škola - neformální vzdělávání). Spolupráce a společný postup rodičů a učitelů jsou pro výchovu dětí klíčové. Plánování v území přinese systematický rozvoj a zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky a zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka.

Dalším cílem MAP je i sdílení vybudovaných kapacit mezi formálním a neformálním vzděláváním (vybavení, tělocvičny apod.), čímž dojde k efektivnějšímu využívání investic.
Na úrovni řídícího orgánu bude projekt MAP přispívat k identifikaci a výběru specifických opatření OP VVV pro oblast předškolního a základního vzdělávání.

Neopomenutelným významným cílem projektu je vytvoření a schválení "Strategického rámce", bez kterého by nebylo možné čerpat finanční prostředky, zejména na investice z ESI fondů.

Samozřejmě nezle opominout ani fakt předchozí negativní zkušenosti, kdy zástupci škol měli zájem o realizaci projektu MAP II., nicméně ten nebyl v území realizován. Proto musí dojít k obnovení spolupráce a důvěry a novému akčnímu plánování.

Strategický rámec MAP

je "souhrnem plánovaných investičních akcí", které mají mateřské, základní a základní umělecké školy a jejich zřizovatelé zájem realizovat.

Aktualizace Strategického rámce MAP je možná 1x za půl roku.

Strategický rámec MAP

Aktualizace k 30. 6. 2020

Strategicky_ramec_MAP_06_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 928,61 kB
Staženo: 355×

Formuláře

Dotazník pro vyplnění investičních záměrů

MAP dotazník_investice.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 171,72 kB
Staženo: 328×