Dolní Pojizeří z.ú. při své činnosti provádí dlouhodobě základní výzkum, který zahrnuje experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků, bez úvah o jejich konkrétní aplikaci.

 

Jedním z hlavních výzkumných projektů je příprava Strategií komunitně vedeného místního rozvoje, jejich evaluace a další související strategické dokumenty.

Vznik těchto dokumentů by nebyl možný bez prováděný výzkům a analýz, kterými jsou např. výzkum spokojenosti s životem v území, výzkum potřeb území a aktérů, kteří v území žijí, ale i výzkum v oblasti energetické samostatnosti a soběstačnosti obcí, energetické bezpečnosti a dalších témat.

Strategie CLLD 2014-2020

Cílem výzkumu s názvem "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-202" je zjištění základních prerekvizit vzniku pro vznik Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020.

Sekundárním cílem je sběr podnětů k rozvoji území a jeho potřeb a zmapování silných a slabých stránek území.

Komunitně vedený místní rozvoj je integrovaný nástroj spočívající v uceleném souboru operací, realizovaných za účelem splnění cílů a potřeb na subregionální úrovni, který přispívá k dosažení inkluzivního udržitelného růstu a který je prováděn místními akčními skupinami (MAS). Komunitně vedený místní rozvoj je realizován prostřednictvím meotdy LEADER.

Metoda LEADER je dána 7 základními principy, které jsou pro tuto metodu charaktersitické: 

  • existující strategie místního rozvoje - zahrnuje společné vize aktérů z území MAS, která se realizuje pomocí projektů, které naplňují potřeby území a vedou k místnímu rozvoji
  • přístup zdola-nahoru (bottom-up) - tento princip vychází z předpokladu, že lidé žijící a pracující v daném území, znají jeho historii, potřeby a možnosti, a na základě toho se umí nejlépe rozhodnout o dalším vývoji regionu.
  • partnerství veřejných a soukromých subjektů - princip je založen na vzájemné spolupráci veřejného a soukromého sektoru.
  • integrované a vícesektorové akce - realizace strategie je založena na spolupráci mezi subjekty z různých sektorů, přičemž projekty využívají veřejné i soukromé zdroje.
  • inovativnost - princip klade důraz na projekty, aktivity a akce, které jsou v území nové a rozvojové.
  • spolupráce - princip klade důraz na spolupráci jak uvnitř MAS, tak i mezi MAS, a to jak spolupráci tuzemskou, tak i přeshraniční.
  • síťování - vytváření sítí slouží k výměně zkušeností, know-how, výsledků projektů, dobré i špatné praxe.

 

Jako metoda výzkumu je zvolen dotazník, který je

  • rozeslán všem partnerům 
  • zveřejněn s výzvou pro aktéry z území, kteří mají zájem se zapojit do výzkumu a přípravy Strategie.

Dotazník

Dotazník_MASMBV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 756,71 kB
Vloženo: 18. 2. 2014