Dolní Pojizeří z.ú. při své činnosti provádí dlouhodobě základní výzkum, který zahrnuje experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků, bez úvah o jejich konkrétní aplikaci.

 

Jedním z hlavních výzkumných projektů je příprava Strategií komunitně vedeného místního rozvoje, jejich evaluace a další související strategické dokumenty.

Vznik těchto dokumentů by nebyl možný bez prováděný výzkům a analýz, kterými jsou např. výzkum spokojenosti s životem v území, výzkum potřeb území a aktérů, kteří v území žijí, ale i výzkum v oblasti energetické samostatnosti a soběstačnosti obcí, energetické bezpečnosti a dalších témat.

Evaluace Strategie CLLD 2014-202

Primárním cílem výzkumu s názvem "Evaluace Strategie CLLD 2014-202" je zmapování úspěšnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavského venkova na období 2014-2020.

Sekundárním cílem výzkumu je vytvoření předpokladů pro potvrzení správnosti Strategie, a případné doplnění nových potřeb rozvoje území.

 

Jako metoda pro výzkum je zvolena kombinace dotazníkového šetření s řízenými rozhovory s realizátory projektů realizovaných v rámci této Strategie.