Mladoboleslavský venkov - provozní a animační výdaje

IROP

Název projektu: Mladoboleslavský venkov - provozní a animační výdaje

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001964

Popis projektu:

Projekt je určen pro Mladoboleslavský venkov z. ú. (MAS Mladoboleslavský venkov), na podporu činností v rámci "Přípravy a realizace SCLLD pro programové období 2014 - 2020", konkrétně na aktivity spojené s realizací strategie (např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD). MAS bude plnit implementační roli v rámci tří OP a to IROP,  OP Z a PRV. Dále se MAS bude věnovat animační roli v OPVVV.

Cíl projektu:

Hlavní cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov z. ú., podpora aktivizace občanů území MAS, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu.

Konkrétně se jedná o kvalitní a profesionální fungování MAS, které bude ekonomicky efektivní. Cílem projektu je také naplnění indikátorů výstupu, které se MAS zavázala realizací SCLLD splnit.